VISIT THE SOUTH AFRICAN RESOURCE PORTAL FOR IMPORTANT COVID-19 CORONA VIRUS INFO

South African Soybean Association (SASA)

Necessary steps are being taken to establish a South African Soybean Association.

The objective of this association will be to act as mouthpiece for the South African Soybean Industry.

Please visit the websites of the Protein Research Foundation or the Oil and Protein Seeds Development Trust/Oilseeds Advisory Committee for more information relating to soybeans, as well as the relevant telephone numbers and addresses of associated parties.

Suid-Afrikaanse Sojaboonvereniging (SASV)

Die nodige stappe word op die oomblik gedoen om 'n Suid-Afrikaanse Sojaboonvereniging te stig.

Die doel van dié vereniging sal wees om as spreekbuis op te tree vir die Suid-Afrikaanse Sojaboonbedryf.

Kyk asseblief op die webblaaie van die Proteïennavorsingstigting of die Olie- en Proteïensade Ontwikkelingstrust/Oliesade Advieskomitee vir meer inligting wat verband hou met sojabone, asook relevante telefoonnommers en adresse van verwante partye.